A jövőt szolgáló, képességeket kibontakoztató oktatási rendszer

A jövőt szolgáló, képességeket kibontakoztató oktatási rendszer

2023. febr. 6. 18:11:52 UTC


A társadalmi mobilitás és a társadalmi befogadás elősegítése mellett az oktatás szerepe is elengedhetetlen a nyitott és pluralista társadalom, továbbá a pezsgő demokratikus közélet kialakulásához.

A Volt célja, hogy az iskolák inspiráló, biztonságos, vonzó és ösztönző munkahelyek legyenek, ahol az elsődleges cél az esélyegyenlőség és a magas színvonalú oktatáshoz való hozzáférés biztosítása.

Az iskolarendszeren kívüli tanulás, valamint az informális és nonformális oktatás szerepe is nagy fontosságú. Az élethosszig tartó tanulás és a szakképzés lehetőségeinek hozzáférhetőnek kell lennie mindenki számára, életkortól függetlenül.

Nagy hangsúlyt fektetünk a korai életkorban történő oktatásra is.

Végezetül nagyobb beruházásokat kell eszközölni az európai felsőoktatásba, a kutatás és fejlesztés mellett. A magas színvonalú felsőoktatásnak hozzáférhetőnek és elérhetőnek kell lennie mindenki számára, anyagi és kulturális háttértől függetlenül.

Az oktatási rendszernek tehát összességében elő kell segíteni az emberek személyes fejlődését, és a lehetőségek széles skáláját kell megnyitnia, hogy az Európai Unióban élő emberek minél sokoldalúbban hozzájárulhassanak a társadalom fejlődéséhez.

Az oktatásnak jelentős reformokra van szüksége továbbá ahhoz, hogy azokat az alapvető készségeket fejleszthesse, melyek elengedhetetlenek az állampolgárok közéletben való aktív részvételéhez.

Mivel a Volt alapelve a bevált gyakorlatokon alapuló szakpolitikák kialakítása, ezért Finnország hatékony iskolai reformját követendő példának tekintjük, melynek kulcsfontosságú vívmányai:

 • óvodai oktatás előtérbe helyezése,
 • magas színvonalú tanárképzés,
 • megfelelően megfizetett tanárok,
 • rövid tanítási idő,
 • kevés házi feladat,
 • ingyenes iskolai étkezés,
 • ingyenes iskolabuszok.

Óvodai oktatás

Miközben az állami intézmények számos módon támogatják és kiegészítik a szülők szerepét, a szülőké marad az elsődleges felelősség a gyermekek jólétének biztosításáért és fejlődéséért.
A kisgyermekkori nevelés célja, hogy a gyermekek a társadalom felelős tagjaivá váljanak; elsajátítsák az mindennapi életben szükséges ismereteket és készségeket, továbbá javítsák a tanulási képességeket.

 • Mindenki számára ingyenesen hozzáférhető bölcsődék és óvodák.
 • Kreatív, játékos óvodai nevelés: követve a finn modellt.
 • Rehabilitációs munkacsoportok létrehozása, ahol a különböző szakterületek képviselői együtt támogatják és kísérik figyelemmel a speciális igényű gyermekek fejlődését.
 • Speciális programokhoz való hozzáférés, mint például a logopédia és gyermekpszichológusok támogatása.

Általános és középfokú oktatás

Különös figyelmet kell fordítani az alap- és középfokú oktatásra, mivel ez az egyik legfontosabb előidézője a társadalmi egyenlőtlenségeknek. A Volt célja egy valóban átfogó rendszer kialakítása, amely az egyenlőtlenségek megszüntetése érdekében tájékozottabb, aktívabb és kompetensebb polgárokat képez.

Alapvető szükségletek

 • Ingyenes, egészséges, iskolai étkeztetés minden diák számára, mely bizonyítottan jótékony hatású az oktatás eredményességére, emellett hatékony eszköz a gyermekszegénység újratermelődésének megelőzésére.
 • Szélessávú internetkapcsolathoz való hozzáférés és hozzáférés a legmodernebb technológiákhoz az iskolákban, vidéki kistelepülések és marginalizált közösségek esetében is.
 • A migráns gyermekeket speciális oktatási programok segítsék elsajátítani a nyelvet és alkalmazkodni az új kultúrához, környezethez.

Innovatív megközelítések és technikák

 • Az oktatásnak minél tágabb értelemben kell fejlesztenie a diákok képességeit és kiteljesíteni tehetségüket. Elemezzük a hosszú távú tendenciákat, és rendszeresen frissítsük a tanterveket, hogy összhangban maradjanak változó társadalmainkkal. Támogassuk az új eszközök fejlesztését.
 • Finanszírozzunk módszertani kutatásokat, hogy jobb és kreatívabb oktatási módszereket vezethessünk be, mint pl. jelenségalapú oktatás (téma alapú tanítás), egymástól való tanulás, (peer-to-peer learning), kísérleti megközelítések, értékalapú oktatás és kompetenciaalapú oktatás. Bátorítsunk minden gyermeket arra, hogy az erősségeire építsen, miközben teljesíttetjük a minimumkövetelményeket.
 • Mérjük a iskolák sikerességét új megközelítésekkel, mint pl. a tanulók jelentkezési és lemorzsolódási arányai; a tantestület állandósága és szakmai fejlődése; szülői elkötelezettség és közösségi elégedettségi mérőszámok.
 • Ösztönözzük a digitális készségek fejlesztését, mind a korai oktatásban, mind pedig a különböző szakmák elsajátítása felé vezető úton (programozási tanfolyamok stb.).
 • Támogassuk az oktatási rendszert jobb online tanfolyamokkal és biztosítsuk mindenki számára, hogy a szükségleteinek leginkább megfelelő oktatási formához juthasson hozzá, különösen a távoli, vidéki területeken élők esetében.
 • A tanulással és a koncentrációval kapcsolatos idegtudományi és biológiai kutatások eredményeit alapul véve vizsgáljuk meg a jelenlegi időbeosztásokat a tanítási órák, vizsgaidőszakok stb. vonatkozásában, és szükség esetén próbáljunk meg új oktatási rendet és új órarendeket kialakítani.

Tantervi reform

 • Célként tűzzük ki, hogy mindenki megtanuljon folyékonyan angolul, mivel a nemzetközi kommunikációban ez a legelterjedtebb munkanyelv az EU-n belül, illetve az EU külkapcsolatai tekintetében. Ezzel párhuzamosan nagyobb hangsúlyt kell fektetni az anyanyelv elsajátítására, annak érdekében, hogy elősegítsük a helyi közösségeken belüli megfelelő közéleti szerepvállalást.
 • Hangsúlyos szerepet biztosítsunk a STEAM tantárgyak számára (természettudományok (Science), technológia (Technology), mérnöki szemlélet (Engineering), művészetek (Arts) és matematika). Ezzel párhuzamosan bővíteni kell az olyan példaértékű állami és civil társadalmi kezdeményezéseket, mint pl. a WISE (Women in Science and Engineering - Nők a tudományban és a mérnöki tudományokban), amelyek a nők helyzetének javítását tűzték ki ezekben a szektorokban. A műszaki oktatást a társadalmi esélyegyenlőségek csökkentésének eszközeként kell használni, amely lehetővé teszi az alulreprezentált vagy hátrányos helyzetűek számára, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak.
 • Az állampolgári ismeretek tantárgyat kezeljük prioritásként, és segítségével adjuk át a tudást arról, hogyan működik politikai rendszerünk, az önkormányzatoktól kezdve az országgyűlésen át az Európai Parlamentig.
 • A középiskola utolsó két évében tegyük kötelezővé az életvezetési kompetenciák és ismeretek oktatását, úgymint alapvető gazdasági és pénzügyi ismeretek, jogi alapismeretek, szociális készségek, fenntarthatóság és egészséges életmód.
 • Az oktatási programok aktívan segítsék elő az interkulturális párbeszédet és a toleranciára, állampolgári szerepvállalásra, az előítéletek leküzdésére tanítsanak, a demokratikus értékek alapján. Legyen a képzés része a nemi sztereotípiák és a megkülönböztetés leküzdése, valamint a szexuális ismeretterjesztés és párkapcsolati oktatás is.
 • Javítani kell a mentális egészséggel és jóléttel kapcsolatos oktatást, amelynek ki kell terjednie a mai, folyamatos online jelenlét meghatározta világunk digitális kihívásaira is, mint pl. az online zaklatás és kirekesztés.
 • Vezessünk be médiaismereti órákat, melyek a különböző művészeti ágak segítségével, mint pl. színház, film és zene segítenek a diákoknak felfedezni a bennük szunnyadó kreativitást és empátiát.
 • Fektessünk nagyobb hangsúlyt a tanulási készségek és kompetenciák fejlesztésére, illetve a szóbeli kommunikáció, vitatkozás és az érvelés írásbeli készségeinek fejlesztésére.

A tanárok elégedettsége

 • Növeljük a tanári szakma anyagi és társadalmi megbecsültségét, így tegyük vonzóbbá a tanári pályát minél több képzett ember számára.
 • Támogatjuk az Európai Unió által évente megrendezett oktatási csúcstalálkozókat.
 • Reformáljuk meg a tanárképzést több gyakorlati tapasztalat átadásával felülvizsgálva a pályára kerülés feltételeit, támogatva a más szakmákból a tanári pályára átlépőket.
 • Díjazzuk és kompenzáljuk megfelelően a tanórán kívüli tevékenységeket és a túlórákat.
 • Fektessünk be a tanárok lelki és pszichológiai támogatásába, és egy erre specializált csoport nyújtson tanácsadást az oktatásban dolgozók számára.
 • Részesítsük előnyben a szociális problémákkal küzdő közösségek iskoláiba és tanáraiba történő beruházásokat.
 • Ösztönözzük és jutalmazzuk tanárok hosszú távú elkötelezettségét. Adjunk több beleszólást a tanároknak és az oktatási szakembereknek az oktatáspolitika alakításába.
 • Összpontosítsunk a kreativitást célzó és azon keresztül történő tanítás meghonosítására, új munkastruktúrák és új oktatási struktúrák segítségével.
 • Vezessünk be 360°-os visszajelzésen alapuló értékelési rendszereket.

Épületek és infrastruktúra

 • Alakítsuk át az oktatási központokat közösségi központokká.
 • Fektessünk be új vagy felújított létesítményekbe és épületekbe, amelyek megkönnyítik jövőorientált készségek elsajátítását, mint például hálózatépítés. A koncepciónak már léteznek működőképes megvalósításai, mint pl. az Orestad Gimnázium Koppenhágában – nekünk csak el kell terjeszteni ezeket egész Európában.

Felsőoktatás és szakképzés

A mai világban nagyobb az igény a magasan képzett és társadalmilag elkötelezett emberekre. A 2025-ig tartó időszakban az összes munkahely fele várhatóan magas szintű szakképzettséget igényel. A digitális technológia a munkahelyeket rugalmasabbá és komplexebbé teszi. A munkavállalóknak összetett információkat kell kezelnie, önállóan és kreatívan kell gondolkodnia, hatékonyan kell kommunikálnia, továbbá jól kell kezelnie a változásokat. A kreativitás szerepe döntő fontosságú a személyes fejlődés és a társadalmi problémák megoldása szempontjából egyaránt.

Minden polgárnak mindig meg kell adni a lehetőséget a magasabb szintű képzettség elérésére függetlenül attól, hogy milyen döntéseket hoztak életük korábbi szakaszaiban. A Volt célja a felsőoktatás újjáélesztése olyan innovatív intézkedésekkel, melyek által lépést tarthat új trendekkel.

 • Bővítsük az Erasmus+ költségvetését, javítva a program hozzáférhetőségét.
 • Terjesszük ki az Erasmus Pro programot a tanulószerződéses gyakorlati képzésekre, és biztosítsuk a program elérhetőségét a különböző társadalmi háttérrel induló diákok számára.
 • Segítsük elő az ágazatközi mobilitást egyfelől az egyetemek és más felsőoktatási intézmények között, másfelől az állami és a magánszektor között.
 • Hozzunk létre díjat az EU legjobb tanárai számára.
 • Legyen nyílt társadalmi vita a jövő egyetemeiről, pl. adjanak-e hozzáférést az adott régió minden lakosának, illetve kínáljanak-e online előadásokat.

Kiválóság

Hozzunk létre kiválósági központokat a kiválasztott egyetemeken és főiskolákon, hogy nemzetközi elismerést kapva vonzzák a tehetségeket, támogassák az innovációt és teremtsenek szinergiákat a magánszektorral, mindeközben megőrizve a tudományos szabadságot és az oktatási rendszer integritását.

 • Fektessünk be a gazdaságilag hátrányos helyzetű területek egyetemeibe, hogy több hallgatót és külső forrást vonzhassunk ezekre a helyekre.
 • Fejlesszük a helyi kézművességhez és hagyományokhoz kapcsolódó oktatási központokat.
 • Vonjuk be a vállalkozásokat és a civil társadalmat bizonyos kurzusok tervezésébe a szükséges kompetenciák minél jobb átadása érdekében.